Start
Strategia rozwoju I Pan-Europejskiego Korytarza Transportowego. Część I - korytarz drogowy, tzw. Via Baltica
W dniu 29 lipca 2008 r., w trybie art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad przekazał projekt dokumentu strategicznego pn. "Strategia rozwoju I Pan-Europejskiego Korytarza Transportowego. Część I: korytarz drogowy" wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko skutków realizacji ww. "Strategii.", do Ministra Środowiska i Głównego Inspektora Sanitarnego do zaopiniowania.
Przedmiotowy dokument uwzględnia postulaty i uwagi zgłoszone w trakcie konsultacji społecznych, przeprowadzonych w dniach 8 maja - 13 czerwca 2008 r. (do ww. materiałów dołączony został również Raport z konsultacji społecznych). 
Wnioski z konsultacji społecznych nie zmieniły rekomendacji firmy Scott Wilson - wariantem rekomendowanym jest wariant 42. Opinie Ministra Środowiska i Głównego Inspektora Sanitarnego mogą wpłynąć na ostateczny kształt "Strategii rozwoju". Po uzyskaniu ww. opinii GDDKiA przekaże dokumentację rządowi.
Wszystkie ww. dokumenty załączono poniżej:  
 
Dokumentacja końcowa
 Załączniki do "Prognozy"
Zmieniony ( 31.07.2008. )